Koučing

Úvod / Koučing

Prečo koučing? Hlavnou výhodou koučovania je, že zohľadňuje individuálne potreby a špecifikáciu koučovaného. Vzdelanostný rozvoj je tak presne zamierený a výsledok je oveľa efektívnejší ako pri skupinovej forme vzdelávania. Hlavnou úlohou koučingu je viesť koučovaného správnym smerom k splneniu cieľa, ktorý má vopred definovaný.

Úlohou kouča je nabádať a usmerňovať, pričom sa posilňujú pozitívne stránky koučovaného a vhodným spôsobom nabáda k zlepšovaniu menej rozvinutých profesionálnych zručností. Výhodu interaktívnej komunikácie je posilňovanie dôvery v kouča, čo umožňuje rýchlejšie sa stotožneniť s vyučovacími technikami a osvojením si správneho postupu riešenia situácií v budúcnosti. Efekt koučingu je dlhodobý z dôvodu jeho orientácie na konkrétneho jedinca. Ten vidí vo vzdelávaní predovšetkým prínos pre svoju osobu, a preto je jeho stotožnenie s odporučeniami oveľa účinnejšie.

Artcomm poskytuje služby koučingu formou one: one priamo v prostredí, v ktorom spoločnosť pôsobí. Koučovanie prostredníctvom spoločnosti Artcomm má niekoľko významných výhod. Kouč vidí situáciu spoločnosti, vnútorné a vonkajšie prostredie z iného pohľadu ako riadiaci manažér. Nie je zainteresovaný na vzťahoch, nemá predsudky, nie je zaťažený firemnou kultúrou a riadením. Preto je jeho záujem orientovaný výlučne na proces vzdelávania. Je orientovaný na výsledok spolupráce, za ktorú je odmeňovaný, a preto podáva maximálny výkon. Má možnosť odporučiť účinné spôsoby dosiahnutia výsledku skúsenosťami nadobudnutými u iných spoločností. Pre koučovaného je vítanejším „sparingpartnerom“ ako nadriadený, resp. človek z vlastnej firmy.

Ako koučing vyzerá v realite?

  1. Fáza oboznamovania – kouč zisťuje ciele, zainteresovanosť a očakávania koučovaného od obchodného rokovania, vedenia porady alebo inej činnosti, ktorej sa bude venovať
  2. Fáza pozorovania – kouč pozoruje štandardný pracovný postup koučovaného
  3. Fáza autoreflexie – koučovaný vyslovuje názor na svoj výkon, hodnotí, čo sa mu podarilo lepšie, čo by mohol zmeniť, vylepšiť
  4. Spätná väzba (feedback) – vzájomná analýza jednotlivých krokov a pracovných postupov, kouč nabáda koučovaného k ďalším alternatívam riešenia situácie

Veľkou výhodou pre Vás je, že Artcom ponúka koučov, ktorí sú roky úspešnými obchodníkmi a sú orientovaní na obchod, vyjednávanie a výsledok. Zaručuje to z našej strany silný „ťah na bránu“ v zmysle zdokonaľovania Vášho obchodného personálu. Neuspokojíme sa s Vašim neúspechom a nájdeme cesty, ako posilníme Váš sales force.