Ekonomika pre neekonómov

Úvod / Kurzy / Tvrdé zručnosti / Ekonomika pre neekonómov

Základné info o kurze:

  Termín kurzov:  19. – 20.9.2024 v čase od 8:30 do 15:30hod
  Miesto konania: online alebo prezenčne podľa záujmu účastníkov
  Cena: 382,80€ (319€ bez DPH)
Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 6 záujemcov.

Cieľová skupina
Kurz je určený predovšetkým pre podnikateľov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, obchodných riaditeľov, teamleaderov, area sales managerov a sales managerov.

Obsahová náplň

Hlavné ekonomické kategórie

 • Podvojné účtovníctvo, odlišnosti od jednoduchého účtovníctva
 • Čítanie výkazov – Výsledovka, Bilancia a Cash flow

Úloha ekonomiky v podniku

 • Osvojiť si základné ekonomické pojmy,
 • Naučiť sa vnímať funkcie podniku a systém jeho hospodárenia
 • Oboznámiť sa so základmi účtovania a evidencie majetku a záväzkov v súlade so Zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre podnikateľov
 • Porozumieť princípu podvojnosti a súvzťažnosti, vedieť zostaviť finančný plán firmy
 • Poznať daňovú sústavu SR a jej prepojenie na účtovníctvo firmy
 • Naučiť sa zisťovať účtovný a daňový hospodársky výsledok, zostaviť účtovnú závierku, zvládnuť finančnú analýzu podniku

Členenie nákladov

 • Druhové členenie – analýza jednotlivých položiek -Kalkulačné členenie: kalkulačný vzorec, priame náklady, nepriame náklady, réžia a jej rozpúšťanie
 • Výkonové členenie : fixné a variabilné náklady, príspevok na úhradu, marža, bod zvratu
 • Strediskové členenie : profit centrá, nákladové a ziskové strediská

Nákladová analýza

 • Ekonomicko – procesný model firmy
 • Vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti procesov, produktov a zákazníkov
 • Využitie nákladov v cenovej politike firmy
 • Znižovanie nákladov versus zvyšovanie zisku

Controlling a plánovanie vo firme

 • Poslanie, úlohy a organizačné zaradenie controllingu
 • Vízia, stratégia firmy
 • Strategický plán, podnikateľský zámer, rozpočet
 • Informatické riešenie controllingu a reportingu, zaistenie dostupnosti informácií
 • Harmonogram tvorby plánu a spolupráca oddelení pri tvorbe plánov