Koučing

Úvod / Kurzy / Manažment / Koučing

Základné info o kurze

  Termín kurzov: 23. – 24.7.2024
  Miesto konania: obecný úrad Horný Hričov
  Cena: 382,80 € (319 € bez DPH)
  Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov.

Cieľová skupina
Pracovníci v riadiacom postavení – vedúci pracovníci, riaditelia, obchodní riaditelia, teamleadri, area sales manageri a sales manageri.

Profil absolventa 
Absolventi spoznajú význam koučingu ako jedného z nástrojov riadenia. Spoznajú manažérske štýly riadenia a budú vedieť, ktorý je potrebné využívať pri vedení pracovníkov s rozličnou úrovňou schopností, zručností a vedomostí.
Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Metódy 
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie – zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií a audiovizuálneho záznamu, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe – využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu

Rozsah školenia
16 hodín alebo podľa potreby

Náplň školenia
Význam koučingu

 • Kedy a koho koučovať, čo je a čo nie je koučovanie
 • Čo môžeme správne vykonávaným koučingom dosiahnuť
 • Aké vlastnosti, schopnosti a predpoklady má mať dobrý kouč
 • Princípy koučovania
 • Ciele koučingu

Transakčná analýza

 • Pojem, význam
 • Testovanie účastníkov
 • Analýza osobnosti
 • Praktické cvičenia na určenie osobnosti

Štýly vedenia

 • Testovanie účastníkov
 • Riadenie
 • Koučovanie
 • Podpora
 • Delegovanie

Koučovanie

 • Ciele a podstata koučovania
 • Otázky pri koučovaní
 • Metóda koučovania podľa GROW