Prezentačné zručnosti

Úvod / Kurzy / Mäkké zručnosti / Prezentačné zručnosti

Termín kurzu: 28. – 29.5.2024
  Miesto konania: Brezová 86, Žilina
  Cena: 453,60 € (378 € bez DPH)
  Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov.

Cieľová skupina
Manažéri a reprezentanti vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.

Profil absolventa
Absolventi kurzu zvýšia svoju istotu, zamedzia stresu a tréme a dokážu svojím prednesom strhnúť publikum. Budú sebaistí pri prezentáciách vo firme aj na verejnosti. Zoznámia sa so zaujímavými formami prezentácií a zlepšia svoje zručnosti v doterajších technikách. Oboznámia sa potrebou a prínosom vizualizácie, významom dokonalej verbálnej a neverbálnej komunikácie. Overia si v praxi svoje presvedčovacie a argumentačné zručnosti. Bližšie sa zoznámia s úspešnými a fungujúcimi metódami z reálneho života.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie – zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií a audiovizuálneho záznamu, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe – využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu

Rozsah školenia
16 hodín alebo podľa potreby

Náplň školenia
Analýza zručností v prezentovaní

 • Analýza skúseností a zručností účastníkov kurzu. Aké mám skúsenosti z prezentácií, moje pocity, zážitky, predpoklady, tréma, strach a predsudky?
 • Komu, čo, ako a v akej forme? Pred kým mám najčastejšie prezentácie, o akých témach a aké formy a prostriedky na prezentáciu používam?
 • Praktické cvičenie zamerané na konkrétne možnosti prezentujúceho. Prezentácia bude zameraná na jeden produkt alebo vec, ale ciele prezentácie budú zamerané na rôzne ciele, pričom prezentujúci o svojom cieli budú vedieť, publikum však nie.

Štruktúra prezentácie

 • 3 základné pravidlá prezentácie – vizualizácia správy, trénovanie vystupovania, čo si publikum najskôr zapamätá. Po absolvovaní tém si každý účastník vyskúša aplikáciu uvedených pravidiel v samostatnej prezentácii.
 • Logická štruktúra – oboznámenie publika s témami, prezentácia danej témy, vysvetlenie toho o čom bola prezentácia a čo z toho vyplýva. Uvedenie príkladov z praxe na zvýšení pozornosti.
 • Praktické cvičenie zamerané na správne zostavenie štruktúry prezentácie.

Osobnostné predpoklady a potreby k prezentovaniu

 • Verbálne a neverbálne prejavy. Ako vyzerám, ako pôsobím, ako je vhodné stáť, pohybovať sa a tváriť sa? Aké gesta používať, aký postoj zaujať, ako pracovať s očným kontaktom, ako dôveryhodne pôsobiť (dôveryhodnosť poskytovaných informácií), ako používať hlas?
 • Ako ovládnuť pocity a emócie v priebehu vystúpenia? Ako sa nabudím a získam sebadôveru?
 • Ako dosiahnuť vysokú interakciu s publikom? Empatie v priebehu prezentácie – sledovanie situácie v publiku, vedenie prezentácie správnym smerom, „počúvanie“ reakcií a následné prispôsobenie sa situácii.
 • Ako sa psychicky a materiálne pripraviť na otázky v priebehu a po prezentácii?
 • Praktické cvičenie zamerané na verbálnu a neverbálnu komunikáciu a zvládanie emócií počas prezentácie.

Metódy a nástroje prezentácie

 • Metódy a nástroje prezentácie – ich používanie, prínos a dodatočné efekty. Ako vhodne využívať techniku v priebehu prezentácie? Vhodnosť používania jednotlivých zariadení.
 • Čo si poslucháči najskôr zapamätajú a odnesú? Ako pôsobí na človeka opakovanie a presvedčivosť prejavu?
 • Pohodlie poslucháčov ovplyvňuje to, ako sa cítia. Čo sa s tím dá robiť?
 • Príklady foriem predajných hodnotiacich a manažérskych prezentácií – podľa obsahu, prostredia, počtu a úrovne poslucháčov.
 • Ako viesť diskusiu v priebehu prezentácie? Ako riešiť rušivé situácie v priebehu prezentácie a ako si poradiť s „narušiteľmi“?
 • Dôležité pravidlá pri prezentácii – úprimnosť, optimizmus, jednoduchosť
 • 6 posolstiev komunikácie
 • Ako predísť „Smrti z Power pointu“? Používanie tohto programu ako pomôcky a nie ako najzaujímavejšej časti prezentácie.
 • Praktické cvičenie zamerané na aplikáciu uvedených poznatkov v samostatnej prezentácii.