Čo je personálny audit?

Úvod / Čo je personálny audit?

Čo je personálny audit?

Personálny audit je analýza ľudských zdrojov spoločnosti. Pomocou auditu sa zisťuje schopnosť vašich zamestnancov vykonávať zverenú prácu, zisťuje sa ich potenciál, slabé a silné stránky.

 

Audit umožňuje analyzovať súčasný stav personálnych zdrojov a vyhodnotiť potrebu alebo prebytok zamestnancov. Na základe týchto zistení je možné definovať potreby spoločnosti v oblasti personálneho riadenia. Stanoviť kritéria v oblasti potreby vzdelania, odbornosti a skúseností na jednotlivých pracovných pozíciách, vykonať potrebné zmeny v organizačnej štruktúre, zmeniť kompetencie a zodpovednosť jednotlivých pracovníkov, zrušiť alebo vytvoriť nové pracovné pozície, zamerať sa na potreby vzdelávania v určitých oblastiach a pod.

 

Výhodou spoločností s usporiadanou a optimálnou organizačnou štruktúrou sú nižšie náklady na odmeňovanie, zníženie fluktuácie v dôsledku optimálneho nastavenia pracovných náplní jednotlivých pracovných pozícií a z toho vyplývajúca spokojnosť zamestnancov prejavujúca sa vysokým pracovným nasadením a lojalitou k spoločnosti.