Motivácia podriadených

Úvod / Kurzy / Manažment / Motivácia podriadených

ZÁKLADNÉ INFO O KURZE

  Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  Miesto konania: Brezová 86, Žilina
  Cena: 382,80€ (319€ bez DPH)
  Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov

Cieľová skupina
Pracovníci v riadiacom postavení – vedúci pracovníci, riaditelia, obchodní riaditelia, teamleadri, area sales manageri a sales manageri.

Profil absolventa
Absolventi sa zdokonalia v motivácii podriadených. Budú poznať formy nemateriálnej motivácie. Spoznajú niektoré metódy a motivačné teórie.
Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie – zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií a audiovizuálneho záznamu, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe – využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu.

Rozsah školenia
8 hodín

Náplň školenia

Obsah

Motivačné prvky a teórie

  • Hertzbergova teória motivačných a hygienických faktorov
  • ľudský potenciál ako jediný nástroj s produkčnou schopnosťou – význam a dôležitosť dostatočne motivovaného a lojálneho personálu
  • vytváranie motivujúceho prostredia – organizácia a atmosféra na pracovisku
  • využitie nemateriálnych foriem motivácie – uspokojovanie vnútorných potrieb
  • receptár presviedčania a zmeny ľudských postojov – pravidlá zabezpečujúce zlepšovanie komunikácie medzi kolegami, zmenu názorov a postojov, zvýšenie presvedčenia, motivácie a dôveru v lídrov
  • pozitívne myslenie – ako ovplyvňuje výsledok, seba motivácia – navodenie pozitívneho myslenia pomocou neurolingvistického programovania
  • praktický nácvik využívania foriem motivácie