Riadenie času – timemanagement

Úvod / Kurzy / Mäkké zručnosti / Riadenie času – timemanagement

Základné info o kurze

  Termín kurzov: 20. –  21.6.2024
  Miesto konania: Brezová 86, Žilina
  Cena: 381,60€ (318€ bez DPH)
  Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov

Cieľová skupina
Manažéri a reprezentanti spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.

Profil absolventa
Absolventi budú vedieť správne riadiť a využívať svoj pracovný a osobný čas, zdokonalia sa v plánovaní a delegovaní.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie – zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií a audiovizuálneho záznamu, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe – využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu

Rozsah školenia
16 hodín alebo podľa potreby

Náplň školenia
Stanovovanie cieľov

 • ciele ich význam, dôležitosť a formulácia
 • dlhodobé a krátkodobé ciele
 • ako pracovať efektívnejšie stanovením cieľov
 • praktické precvičovanie stanovovania dlhodobých, strednodobých a krátkodobých cieľov

Stanovovanie priorít

 • stanovovanie priorít, Eisenhowerov princíp
 • ako vhodne a správne povedať „nie“
 • syndróm „vyhorenia“
 • praktický nácvik identifikácie priorít a realizácia svojej časovej matice

Plánovanie času a aktivít

 • vytvorenie plánu osobnosti
 • pravidlá plánovania – denné plánovanie, využitie prostriedkov plánovania
 • zlodeji času – predchádzanie a redukovanie vyrušení pri práci
 • krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plánovanie
 • zvládanie riadenia vlastného času, ako vyhrať boj s časom
 • praktický nácvik plánovania a využitia dostupných plánovacích prostriedkov

Delegovanie

 • delegovanie – jeho význam, formy, výhody, neoddeliteľná súčasť riadenia, ako správne delegovať
 • praktický nácvik delegovania z pohľadu možností jednotlivých absolventov kurzu