Vedenie porád

Úvod / Kurzy / Manažment / Vedenie porád

Cieľová skupina
Manažéri spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.

Profil absolventa
Absolventi si rozšíria informácie o tom ako efektívne viesť poradu, správne zostavovať program porady, vyberať vhodné témy, o ktorých je možné na poradách diskutovať.
Dokážu viesť poradu správnym smerom, udržiavať účastníkov v pozornosti, minimalizovať jej trvanie, používať správne komunikačné prostriedky a pomôcky.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie – zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií a audiovizuálneho záznamu, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe – využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu.

Rozsah školenia
16 hodín alebo podľa potreby

Náplň školenia
Výber tém porád

 • Témy a typy porád
 • Zásady pre výber tém
 • Vybrané typy porád – informačná, riešiteľská, rozhodovacia
 • Praktické precvičovanie komunikácie na jednotlivých typoch porád

Cieľ a účel porady

 • Vývoj porady
 • Poznávanie a význam kríz
 • Priebeh diskusie
 • Účastníci porady – kto a počet ľudí
 • Úlohy účastníkov, vedúceho, zapisovateľa a facilitátora
 • Praktické precvičovanie stanovovania cieľov a účelu porád z prostredia účastníkov kurzu

Organizácia porád

 • Príprava na poradu
 • Úvod porady
 • Priebeh porady
 • Záver porady
 • Následné aktivity
 • Praktický nácvik priebehu porady

Čas, priestor a technika

 • Výber vhodného miesta a usporiadanie priestoru
 • Využívanie priestoru porady
 • Optimálne trvanie porady
 • Hospodárenie s časom na porade
 • Technické zaistenie na porade
 • Praktické precvičovanie hospodárenia s časom na porade

Efektívne a motivačné porady

 • Čo účastníci očakávajú od porady?
 • Metódy ako poradu uskutočniť efektívne a zaujímavo
 • Praktické precvičovanie motivačných prvkov vedenia porád