Projektové riadenie

Úvod / Kurzy / Tvrdé zručnosti / Projektové riadenie

Základné info o kurze

  Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  Miesto konania: Brezová 86, Žilina
  Cena: 382,80€ (319€ bez DPH)
  Poznámka k cene: Cena je stanovená za 1 účastníka/1 deň alebo dohodou/ kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov

Cieľová skupina
Manažéri spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.

Profil absolventa
Absolventi spoznajú význam a účel projektového riadenia. Naučia sa riadiť projekty a riešiť tak určité problémy s ktorými sa stretávajú.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie projektov, spätná väzba, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe – využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu.

Rozsah školenia 
16 – 32 hodín alebo podľa potreby

Náplň školenia

Projekt a jeho životný cyklus

 • Čo je to projekt a aký je jeho životný cyklus

Úloha projektového manažéra

 • Schopnosti projektového manažéra a najdôležitejšie oblasti pôsobenia role projektového manažéra na projekte
 • Čím trávi projektový manažér 90% svojho času?

Prístupy k projektovému manažmentu

 • Tradičný prístup k projektovému manažmentu verzus agilný prístup
 • Výhody, nevýhody a vhodnosť použitia prístupov v jednotlivých situáciách

Iniciácia projektu

 • Zhodnotenie zámeru projektu, štúdia uskutočniteľnosti, tvorba základnej listiny projektu
 • Definícia širšieho kontextu projektu vychádzajúca z tzv. business času – identifikácia najdôležitejších zúčastnených strán a zaisťovanie základných zdrojov

Projektové plánovanie

 • Tvorba čiastkových plánov ako plánu riadenia rozsahu, času, nákladov, kvality, rizík
 • Tvorba komunikačného plánu, plánu riadenia rizík, plánu ľudských zdrojov, plánu obstarávania a plánu riadenia zainteresovaných strán
 • Integrácia čiastkových plánov do výsledného plánu riadenia projektu

Exekúcia

 • Tvorba projektových dodávok a ich kompletizácia
 • Budovanie projektového tímu, prideľovanie zdrojov, exekúcia jednotlivých častí plánu riadenia projektu, obstarávanie, sledovanie vývoja projektu, status mítingy, úprava časového plánu, sledovanie a riadenie zmien

Monitorovanie a kontrola projektu

 • Meranie, meranie, meranie. Čo sa nedá merať, nedá sa riadiť
 • Meranie aktuálneho stavu projektu a porovnávanie s plánom. Hlavné sú oblasti merania projektových cieľov, kvality dodávok a projektových nákladov

Uzatváranie projektu

 • Projektové „Post-mortem
 • Identifikácia úspechov a zlyhaní projektu, oficiálne uzatvorenie projektu, archivácia dokumentácie a ukončenie obstarávacích vzťahov