Hodnotenie podriadených

Úvod / Kurzy / Manažment / Hodnotenie podriadených

Základné info o kurze

  Termín kurzov: 10. –  11.9.2024
  Miesto konania: Brezová 86, Žilina
  Cena: 382,80€ (319€ bez DPH)
  Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov

Cieľová skupina
Pracovníci v riadiacom postavení – vedúci pracovníci, riaditelia, obchodní riaditelia, teamleadri, area sales manageri a sales manageri.

Profil absolventa
Absolventi sa zdokonalia v hodnotení podriadených. Budú poznať mechanizmy pôsobiace v prenose informácií pri medziľudskej komunikácií, spoznajú kritériá a filozofiu hodnotenia. Spoznajú zásady zvládania „ťažkých“ situácií a námietok pri vedení hodnotiaceho pohovoru a dokážu využiť hodnotenia ako jeden z nástrojov vedenia podriadených.
Absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej a vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie – zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií a audiovizuálneho záznamu, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe – využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu.

Rozsah školenia
16 hodín alebo podľa potreby

Náplň školenia
Hodnotenie pracovníkov, stanovovanie cieľov a ich rozvoja

 • význam hodnotenia v personálnej práci manažéra
 • význam hodnotenia pre prácu zamestnanca
 • zásady efektívneho prenosu informácií ako predpoklad vedenia rozhovoru so zamestnancom
 • štruktúra vedenia hodnotiaceho rozhovoru, etapy vedenia hodnotiaceho rozhovoru – príprava, hodnotiaci pohovor, po hodnotiacom pohovore
 • zvládanie prvkov verbálnej a neverbálnej komunikácie počas hodnotiaceho rozhovoru
 • posudzovanie silných a slabých stránok zamestnanca
 • identifikácia potrieb zamestnanca pre výkon kvalifikovanej práce
 • ťažké situácie pri hodnotení a ich zvládanie
 • časté chyby hodnotenia
 • praktický nácvik vedenia hodnotiacich rozhovorov
 • Jakobov rebrík – určovanie reálnych a podnetných cieľov
 • typológia osobnosti