Manažment konfliktov a asertivita

Úvod / Kurzy / Manažment / Manažment konfliktov a asertivita

Základné info o kurze

  Termín kurzov: 3. – 4.9.2024
  Miesto konania: Obecný úrad Horný Hričov 191
  Cena: 381,60€ (318 € bez DPH)
  Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov

Cieľová skupina
Manažéri, reprezentanti a línioví pracovníci spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.

Profil absolventa
Absolventi si rozšíria informácie o vzniku, pôsobení a dôsledkoch konfliktu. Oboznámia sa s formami, postupmi a spôsobmi ako konflikty riešiť a predchádzať im. Dokážu vhodným spôsobom reagovať na vzniknutý konflikt a nájsť východisko na riešenie situácie.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie – zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií a audiovizuálneho záznamu, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe – využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu.

Rozsah školenia
16 hodín alebo podľa potreby

Náplň školenia
Vznik a priebeh konfliktu

 • Čo je konflikt, ako a prečo vzniká, pochopenie jeho podstaty, predsudky a mýty o konflikte
 • Priebeh konfliktu – presvedčenie a postoje, vznik konfliktu (medzi ľuďmi, vnútorný konflikt), odozva (vyhýbanie, agresivita, riešenie), pozitívne a negatívne dôsledky
 • Konflikty a stres
 • Konflikty a záujmy pri nich
 • Praktické cvičenie na riešenie konfliktov pri ich vzniku

Typológia a techniky jednania

 • Typológia ľudí v konfliktných situáciách – prejavy správania sa jednotlivých typov v konflikte (agresívne, pasívne, asertívne)
 • Stratégie reagovania na konflikt – presadenie sa, vyhnutie sa, prispôsobenie sa, spolupráca, kompromis
 • Praktické cvičenia na jednanie s ľuďmi rôznych pováh

Asertivita a empatia

 • Zvládanie konfliktov – základné prvky asertívneho prístupu, asertívne práva, ako vyvolať spoluprácu, formy argumentácie, pôsobenie na „druhú stranu“ – utlmovanie negatívnych prejavov pri konflikte, uvoľňovanie atmosféry
 • Empatia a možnosti jej využitia počas konfliktov
 • Seba riadenie – zvládanie vlastných emócií
 • Zásady budovania dobrých vzťahov medzi ľuďmi
 • Praktické precvičovanie asertivity

Účinná komunikácia

 • efektívna komunikácia – aktívne počúvanie, porozumenie, akceptácia, empatia, kladenie otázok, vedenie rozhovoru, parafrázovanie, sumarizácia
 • vplyv verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • praktické cvičenia na spôsoby komunikácie

Konflikty na pracovisku

 • spôsoby vyjadrovania kritiky
 • neriešené konflikty na pracovisku
 • manažér ako mediátor konfliktu
 • zásady fair play pri riešení konfliktných situácií
 • riešenie reálnych zážitkov absolventov kurzu súvisiacich s konfliktmi